Ж.д. Тернополь

UA English www.railway.te.ua
@-почта  Путеводитель
Главное меню:
countr=
Партнеры сайта:
Твой Поезд расписание поездов по СНГ


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМИ КАМЕРАМИ СХОВУ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

1. Цi Правила встановлюють порядок користування автоматичними камерами схову самообслуговування на залiзничних вокзалах та порядок розгляду претензiй громадян, що виникають при зберiганнi речей в автоматичних камерах схову.

2. Автоматичнi камери схову самообслуговування призначенi для короткочасного зберiгання (протягом 2-х дiб) ручної поклажi. Пасажир може зайняти одну або декiлька вiльних комiрок. На вiльне положення комiрки вказує зелене свiтло на ламповому iндикаторi (при зайнятостi комiрцi ламповий iндикатор вимкнений).

Користуватись несправними комiрками забороняється.

3. Працiвники залу АКСС повиннi забезпечити утримання комiрок у технiчно справному станi, а також надавати повну iнформацiю пасажирам про Правила користування АКСС. Пасажири повиннi повнiстю дотримуватись встановлених Правил.

4. Для користування автоматичною камерою схову самообслуговування необхiдно вiдкрити дверцi вiльної комiрки, покласти в неї речi, набрати на шифраторi з внутрiшньої сторони дверцi шифр букву та будь-яке тризначне число, опустити у приймальну щiлину жетон, закрити дверцi та, потягнувши ручку на себе, переконатися, що комiрка замкнена.

Якщо комiрка не замкнулась, необхiдно натиснути кнопку "повернення" i отримати жетон назад. Це вказує на те, що комiрка несправна.

Необхiдно пам'ятати, що набраний шифр - це "ключ" для вiдкриття комiрки. Його слiд тримати у таємницi як при  наборi, так i пiсля цього. При замиканнi комiрки шифр з внутрiшньої та зовнiшньої сторони дверцi мають бути рiзними.    

Не рекомендується набирати у шифрi однаковi числа та користуватись порадами стороннiх осiб. Номер зайнятої комiрки необхiдно чiтко запам'ятати чи записати.

5. Щоб вiдкрити комiрку та забрати речi, необхiдно на шифраторi з зовнiшньої сторони дверцят набрати злiва  направо ранiше встановлений шифр, почекати 2-3 секунди, опустити у приймальну щiлину жетон та вiдкрити дверцята.  

6. При повторному користуваннi тiєю ж самою комiркою, а також при частковому вилученнi речей всi операцiї повторюються. При цьому рекомендується змiнити шифр на внутрiшнiй сторонi шифратора та знову опустити жетон.

7. Термiн користування комiркою автоматичної камери схову самообслуговування 2 доби. Доба зберiгання закiнчується о 24 годинi мiсцевого часу, незалежно вiд того, коли пасажир поклав речi в комiрку (о 6 годинi ранку чи о 22 годинi). Пiсля закiнчення встановленого термiну зберiгання ручна поклажа комiсiйно вилучається з комiрки та передається у загальнi камери схову станцiї чи на склад незабраних речей.

Якщо пасажир забув набраний шифр чи номер комiрки, а також при зберiганнi речей бiльше двох дiб, розшук та видача ручної поклажi проводиться тiльки за письмовою заявою пасажира з описом речей та доказiв про належнiсть їх пасажиру. Речi видаються пiд розписку, у якiй вказується прiзвище, iм'я та по батьковi, постiйне мiсце проживання одержувача (вiдповiдно до паспорта чи iншого документа, що його замiнює). За примусове вiдмикання комiрки та зберiгання речей понад встановлений термiн з пасажирiв стягується плата.

Вiд пасажира в станi наркотичного чи явно вираженого алкогольного оп'янiння заява на примусове вiдкриття комiрки АКСС не приймається.

Речi, якi переданi пiсля закiнчення термiну зберiгання на склад чи загальну камеру схову i не забранi протягом 30 дiб, реалiзуються у встановленому порядку.

Пасажири, якi не можуть з поважних причин забрати свої речi, повиннi письмово повiдомити про це адмiнiстрацiю станцiї (вокзалу) до закiнчення 30-добового термiну зберiгання.

8. Всi претензiї та питання, що виникають при користуваннi автоматичними камерами схову самообслуговування, розглядаються адмiнiстрацiєю станцiї (вокзалу).

Претензiї розглядаються та задовольняються вiдповiдно до Правил перевезення пасажирiв, багажу та вантажобагажу залiзничним транспортом України, Iнструкцiї про порядок експлуатацiї автоматичних камер схову самообслуговування на залiзничних вокзалах. Розмiр збиткiв визначається з урахуванням зносу речей.

Претензiї про втрату речей при технiчно справному станi замикаючого пристрою комiрок, пiдтвердженому комiсiйним оглядом, не задовольняються.

9. Забороняється здавати на зберiгання в автоматичнi камери схову самообслуговування речi та предмети, забороненi до перевезення залiзницями - вогнепальну зброю, вибуховi, отруйнi, смердючi, iнфекцiйнi, радiоактивнi, їдкi речовини, спирт, бензин, гас, ацетон та iншi вогненебезпечнi, легкозаймистi, самозаймистi речовини, речi, якi можуть забруднити комiрку, а також грошовi суми, цiннi папери, документи, вироби з дорогоцiнних металiв i камiння та iншi цiнностi


При поддержке ТОВ Нексус, сайт создан: 23.03.99, автор: Сергей Кибиткин


Rambler's Top100 Rambler's Top100