Ж.д. Тернополь

UA English www.railway.te.ua
@-почта  Путеводитель
Главное меню:
countr=
Партнеры сайта:
Твой Поезд расписание поездов по СНГ


Правила поведiнки громадян на залiзничному транспортi

 Загальнi положення

1. Цi Правила стосуються пасажирiв, якi користуються залiзничним транспортом, а також громадян, якi зустрiчають або проводжають їх на територiї залiзницi, у вокзалах та поїздах.

Зазначенi пасажири та громадяни зобов'язанi дотримуватися вимог цих Правил та iнших документiв, що регламентують порядок перевезення пасажирiв i багажу залiзницями.

Правила поведiнки на роздiльних пунктах залiзницi

2. Роздiльний пункт залiзницi (станцiя, роз'їзд, обгiнний пункт) разом з обладнанням, призначеним для забезпечення дiяльностi залiзницi та безпеки руху поїздiв, є зоною пiдвищеної небезпеки i особливого контролю.

3. Особи, якi не належать до працiвникiв залiзничного транспорту, не мають права ходити по залiзничних колiях, знаходитися у службових примiщеннях залiзницi, крiм примiщень, де здiйснюється прийом громадян, у вагонах пiд час їх вiдстою.

Для проходу до поїзда або виходу до вокзалу пасажири повиннi користуватися призначеними для цього пiшохiдними мостами, тунелями чи переходами.

4. Пасажири безпересадочних вагонiв у пунктах їх перечiплювання можуть користуватися службовими переходами залiзничникiв. При цьому необхiдно мати при собi залiзничний квиток або iнший документ, який дає право на проїзд.

5. Забороняється псувати колiї, споруди та обладнання залiзницi, а також вчиняти iншi дiї, якi можуть порушити розклад чи безпеку руху на залiзницi.

Розмiр збиткiв, завданих зазначеними дiями, встановлюється залiзницею.

Правила поведiнки на вокзалах, платформах та в пасажирських спорудах

6. Вокзал (примiщення для пасажирiв на промiжних станцiях) залiзницi - комплекс спецiальних споруд, примiщень, обладнання, призначених для обслуговування пасажирiв, надання їм платних послуг, управлiння рухом поїздiв та розмiщення персоналу. До складу вокзального комплексу входять: посадочнi платформи, пiшохiднi тунелi та мости, переходи через залiзничнi колiї, багажнi примiщення, частина прилеглої до споруди привокзальної площi.

7. На територiї вокзалу пасажири, а також громадяни, якi зустрiчають або проводжають їх, повиннi дотримуватись правил санiтарно-гiгiєнiчної, санiтарно-протиепiдемiчної та пожежної безпеки.

8. Користуватися вокзалом та примiщенням для пасажирiв мають право:

 • пасажири, якi придбали квитки або мають iнший документ,

 • що дає право на проїзд;

 • громадяни, якi проводжають пасажирiв;

 • громадяни, якi зустрiчають пасажирiв.

9. Вокзал забезпечує обслуговування пасажирiв цiлодобово.

Для осiб, якi мають проїзнi документи, вхiд до залiв обслуговування безплатний, для осiб, якi таких документiв не мають, за плату, встановлену Укрзалiзницею. Вхiд до касового залу безплатний.

У години доби з 22.00 до 6.00 в залах вокзалу можуть знаходитися тiльки особи, якi мають залiзничнi квитки на сьогоднi та завтра, а також тi, що зустрiчають та проводжають пасажирiв.

10. На платформах та в примiщеннях вокзалу забороняється:

 • смiтити, кидати та залишати будь-якi предмети на колiї, платформi, пiдлозi, пiдвiконнях, сидiннях у залi чекання; пошкоджувати чи забруднювати майно залiзницi; розпивати спиртнi напої, палити у невстановлених мiсцях; створювати перешкоди працiвникам вокзалу в проведеннi контролю за дотриманням Правил та виконаннi ними службових обов'язкiв;

 • продавати чи купувати квитки з рук;

 • пiдходити ближче нiж на 0,5 метра до краю платформи пiсля оголошення про подачу чи прибуття поїзда до його повної зупинки;

 • самостiйно перевозити ручну поклажу засобами перевезення пошти чи багажу;

 • захаращувати зали, вестибюль вокзалу, проходи в залах чекання та платформи власною ручною поклажею; залишати особистi речi без догляду.

Щодо речей, знайдених за вiдсутностi їх власника, вживаються заходи для встановлення їх приналежностi; здавати на  зберiгання до автоматичних чи стацiонарних камер схову та заносити у вокзал зброю, вибуховi, iнфекцiйнi, радiоактивнi речовини, бензин, гас, ацетон, спирт та iншi легкозаймистi та легкогорючi речовини.

Правила проїзду

11. Для проїзду у вагонах будь-якої категорiї пасажир повинен мати вiдповiднi документи на право проїзду та пред'являти їх перед посадкою в поїзд провiдниковi вагону або особi, яка контролює вхiд до вагонiв примiського поїзда. Пасажир повинен зберiгати проїзний квиток протягом усiєї поїздки та пред'являти його на вимогу осiб, якi здiйснюють контроль (за винятком випадкiв, коли квиток зберiгається у провiдника вагону).

12. Кожний пасажир має право безплатно перевозити iз собою у вагонi ручну поклажу вагою до 36 кiлограмiв, а за об'ємом не бiльше мiсткостi мiсць, вiдведених кожному пасажиру для перевезення ручної поклажi. Пасажири з ручною поклажею вагою бiльше 36 кiлограмiв та з легковаговою ручною поклажею об'ємом, бiльшим мiсткостi мiсць для її перевезення, у вагон не допускаються.

13. Ручна поклажа розмiщується:

 • у пасажирських купейних, плацкартних та спальних вагонах:

 • пасажирiв, якi займають нижнi мiсця, - в рундуках купе;

 • пасажирiв, якi займають верхнi мiсця, - на третiх полицях

 • плацкартних вагонiв, у нiшах купейних вагонiв, на верхнiх

 • спецiальних полицях спальних вагонiв;

 • у пасажирських загальних вагонах:

 • пасажирiв, якi займають непарнi мiсця, - в рундуках пiд сидiннями;

 • пасажирiв, якi займають парнi мiсця та мiсця з лiтерою

 • "а", - на третiх полицях купе;

 • у примiському поїздi: пiд сидiнням та на боковiй верхнiй полицi вагона.

Забороняється розмiщення ручної поклажi в тамбурах вагона, коридорi салону, проходах купе, в проходi примiського вагона.

14. Пасажирам забороняється:

 • знаходитися у вагонi без проїзних документiв чи посвiдчення на право безплатного проїзду;

 • перебувати на пiднiжках, дахах вагонiв, перехiдних площадках, у тамбурах пасажирського поїзда;

 • заходити i виходити з вагона до повної зупинки поїзда;

 • самовiльно користуватися стоп-краном для затримки поїзда без крайньої потреби. У разi виникнення непередбачених аварiйних обставин пасажир повинен сповiстити провiдника, а за його вiдсутностi самостiйно скористатися стоп-краном;

 • розпивати спиртнi напої у невстановлених мiсцях, порушувати спокiй iнших пасарижiв; перебувати у станi  наркотичного чи явно вираженого алкогольного сп'янiння, в забрудненому одязi;

 • палити у невстановлених мiсцях та застосовувати вiдкритий вогонь;

 • смiтити в купе, коридорах вагона, кидати через вiкно смiття та iншi предмети;

 • забруднювати вагон, пошкоджувати внутрiшнє вагонне обладнання, постiльнi речi;

 • перевозити зброю (крiм особливих випадкiв - перевезення службової та мисливської зброї), вибуховi, отруйнi, смердючi, iнфекцiйнi, радiоактивнi речовини, спирт, бензин, гас, ацетон та iншi вогненебезпечнi, легкозаймистi, самозаймистi речовини, а також ручну поклажу, яка може забруднити вагон.

Перевiрка ручної поклажi здiйснюється у порядку, передбаченому законодавством;

У разi виявлення пропажi речей пасажир повинен негайно сповiстити про це провiднику вагона; створювати    перешкоди для роботи або не виконувати вимоги провiдника вагона, працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, митного, прикордонного та фiтосанiтарного контролю.

15. За порушення цих Правил виннi особи притягуються до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.


При поддержке ТОВ Нексус, сайт создан: 23.03.99, автор: Сергей Кибиткин


Rambler's Top100 Rambler's Top100